OGŁOSZENIE Z DNIA 15 MARCA 2024 ROKU O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2024/FIBEE/I

Zamawiający

FIBEE I Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

 

Zamawiający informuje, że działając na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu prowadzenia postępowania„ o udzielenie zamówienia przez FIBEE I Sp. z o.o. objętych dofinansowaniem ze Środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (zwany dalej Regulaminem), zdecydował‚ o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane współfinansowane ze Środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet I: Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, postępowanie nr 1/2024/FIBEE/I.

 

Zgodnie z treścią § 17 ust. 1 Regulaminu, postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy lub umów w sprawie zamówienia obejmujących całość przedmiotu zamówienia albo złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o zakończeniu postępowania. Ponadto zgodnie z treścią $ 17 ust. 2 Regulaminu, Zamawiający może zakończyć postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyn jego zakończenia, a wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z przygotowaniem do udziału w postępowaniu i z udziałem w postępowaniu.

 

Zamawiający zakończył‚ postępowanie bez zawarcia umów w sprawie zamówienia.

 

Znak sprawy:

1/2024/FIBEE/I

 

Załączniki

OGŁOSZENIE Z DNIA 15 MARCA 2024 ROKU O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2024/FIBEE/IV

Zamawiający

FIBEE IV Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Zamawiający informuje, że działając na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia przez FIBEE IV Sp. z o.o. objętych dofinansowaniem ze Środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (zwany dalej Regulaminem), zdecydował‚ o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane współfinansowane ze Środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet I: Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, postępowanie nr 1/2024/FIBEE/IV.

 

Zgodnie z trścią § 17 ust. 1 Regulaminu, postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy lub umów w sprawie zamówienia obejmujących całość przedmiotu zamówienia albo złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o zakończeniu postępowania. Ponadto zgodnie z treścią § 17 ust. 2 Regulaminu, Zamawiający może zakończyć postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyn jego zakończenia, a wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z przygotowaniem do udziału w postępowaniu i z udziałem w postępowaniu.

 

Zamawiający zakończył‚ postępowanie bez zawarcia umów w sprawie zamówienia.

Znak sprawy:

1/2024/FIBEE/IV

 

Załączniki

OGŁOSZENIE Z DNIA 15 MARCA 2024 ROKU O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2023/FIBEE/I

Zamawiający

FIBEE I Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Zamawiający informuje, że działając na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia przez FIBEE I Sp. z o.o. objętych dofinansowaniem ze Środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (zwany dalej Regulaminem), zdecydował‚ o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane współfinansowane ze Środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Inwestycje C1.1.1 - Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam, postępowanie nr 1/2023/FIBEE/I.

 

Zgodnie z treśćią § 17 ust. 1 Regulaminu, postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy lub umów w sprawie zamówienia obejmujących całość przedmiotu zamówienia albo złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o zakończeniu postępowania. Ponadto zgodnie z treścią § 17 ust. 2 Regulaminu, Zamawiający może zakończyć postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyn jego zakończenia, a wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z przygotowaniem do udziału w postępowaniu i z udziałem w postępowaniu.

 

Zamawiający zakończył‚ postępowanie bez zawarcia umów w sprawie zamówienia.

Znak sprawy:

1/2023/FIBEE/I

 

Załączniki

OGŁOSZENIE Z DNIA 15 MARCA 2024 ROKU O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2023/FIBEE/IV

ZamawiajÄ…cy

FIBEE IV Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Zamawiający informuje, że działając na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia przez FIBEE IV Sp. z o.o. objętych dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (zwany dalej Regulaminem), zdecydował o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Inwestycje C1.1.1 - Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam, postępowanie nr 1/2023/FIBEE/IV.

 

Zgodnie z treścią § 17 ust. 1 Regulaminu, postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się zawarciem umowy lub umów w sprawie zamówienia obejmujących całość przedmiotu zamówienia albo złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o zakończeniu postępowania. Ponadto zgodnie z treścią § 17 ust. 2 Regulaminu, Zamawiający może zakończyć postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyn jego zakończenia, a wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z przygotowaniem do udziału w postępowaniu i z udziałem w postępowaniu.

 

Zamawiający zakończył postępowanie bez zawarcia umów w sprawie zamówienia.

 

 

Znak sprawy:

1/2023/FIBEE/IV

 

Załączniki

OGŁOSZENIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2024 ROKU O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA Z DNIA 16 STYCZNIA 2024 ROKU O PROWADZENIU NEGOCJACJI CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2024/FIBEE/IV

Zamawiający

FIBEE IV Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Zamawiający dokonuje niniejszym zmiany treści ogłoszenia z dnia 16 stycznia 2024 roku o prowadzeniu negocjacji celem zawarcia umów na roboty budowlane (postępowanie nr 1/2024/FIBEE/IV). Zamawiający w miejsce pierwotnie określonego terminu wykonania zamówienia (34 miesiące od dnia rozpoczęcia prac), wprowadza nowy termin: 33 miesiące od dnia rozpoczęcia prac.

 

Pozostałe postanowienia ogłoszenia pozostają bez zmian.


OGŁOSZENIE Z DNIA 24 STYCZNIA 2024 ROKU O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA Z DNIA 16 STYCZNIA 2024 ROKU O PROWADZENIU NEGOCJACJI CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2024/FIBEE/IV


Zamawiający

FIBEE IV Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Zamawiający dokonuje niniejszym zmiany treści ogłoszenia z dnia 16 stycznia 2024 roku o prowadzeniu negocjacji celem zawarcia umów na roboty budowlane (postępowanie nr 1/2024/FIBEE/IV). Zamawiający w miejsce pierwotnie wyznaczonego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, to jest wyznaczonego na dzień 24 stycznia br. do północy, wyznacza nowy termin składania wniosków: 31 stycznia br. do północy.

 

Pozostałe postanowienia ogłoszenia pozostają bez zmian.


OGŁOSZENIE Z DNIA 16 STYCZNIA 2024 ROKU O PROWADZENIU NEGOCJACJI CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2024/FIBEE/IV


Zamawiający

FIBEE IV Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Określenie przedmiotu zamówienia

Zamawiający FIBEE IV Sp. z o.o. niniejszym zaprasza do negocjacji wykonawcą w zainteresowanych zawarciem umowy na wykonanie robót budowlanych celem budowy sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Przedmiot zamówienia został‚ podzielony na części odpowiadające wyodrąbnionym geograficznie obszarom. Zamówienie jest współfinansowanie ze Środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet I: Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Ze względu na brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.) do udzielanego przez FIBEE IV Sp. z o.o zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie na charakter dwuetapowy. Na pierwszym etapie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach. Zamawiający dopuści do negocjacji każdego wykonawcę, który spełni warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamawiający przekazuje wykonawcy projekt umowy oraz inne dokumenty dotyczące zamówienia. Następnie Zamawiający będzie prowadził‚ negocjacje w sprawie treści umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie jest prowadzone w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia został‚ określony na 34 miesiące od dnia rozpoczęcia prac. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w toku prowadzonych negocjacji.

Termin składania wniosków o dopuszczenie

Ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do dnia 24 stycznia br. do północy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania wniosków lub też otwarcia ponownie możliwości składania wniosków, na dalszym etapie postępowania. Informacja o przedłużeniu terminu lub też o ponownej możliwości składania wniosków zostanie w takim przypadku opublikowana na portalu internetowym Zamawiającego.  

 

Informacja o sposobie komunikacji

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o składanie na adres mailowy ferc_negocjacje@fibee.pl wniosków o przekazanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Znak sprawy:

1/2024/FIBEE/IV

KOMUNIKAT

W związku z wszczęciem przez zamawiających FIBEE I Sp. z o.o oraz FIBEE IV Sp. z o.o postępowań o zawarcie umów na roboty budowlane współfinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet I: Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego (nr postępowań: 1/2024/FIBEE/I oraz 1/2024/FIBEE/IV) informujemy, że przedmiot zamówienia obejmuje obecnie następujące części:

SPÓŁKA

ID OBSZARU

WOJEWÓDZTWO

FIBEE IV Sp. z o.o.

5.30.26.00

wielkopolskie

FIBEE I Sp. z o.o.

5.02.03.00

dolnośląskie

FIBEE I Sp. z o.o.

5.02.99.3.a

dolnośląskie

 

ZamawiajÄ…cy zarazem nie wyklucza możliwoÅ›ci rozszerzenia przedmiotu zamówienia o dodatkowe części, na dalszym etapie postÄ™powania. 

 

Załączniki

OGŁOSZENIE Z DNIA 25 STYCZNIA 2024 ROKU O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA Z DNIA 16 STYCZNIA 2024 ROKU O PROWADZENIU NEGOCJACJI CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2024/FIBEE/I

ZamawiajÄ…cy

FIBEE I Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Zamawiający dokonuje niniejszym zmiany treści ogłoszenia z dnia 16 stycznia 2024 roku o prowadzeniu negocjacji celem zawarcia umów na roboty budowlane (postępowanie nr 1/2024/FIBEE/I). Zamawiający w miejsce pierwotnie określonego terminu wykonania zamówienia (34 miesiące od dnia rozpoczęcia prac), wprowadza nowy termin: 33 miesiące od dnia rozpoczęcia prac.

 

Pozostałe postanowienia ogłoszenia pozostają bez zmian. 

OGŁOSZENIE Z DNIA 24 STYCZNIA 2024 ROKU O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA Z DNIA 16 STYCZNIA 2024 ROKU O PROWADZENIU NEGOCJACJI CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2024/FIBEE/I


ZamawiajÄ…cy

FIBEE I Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Zamawiający dokonuje niniejszym zmiany treści ogłoszenia z dnia 16 stycznia 2024 roku o prowadzeniu negocjacji celem zawarcia umów na roboty budowlane (postępowanie nr 1/2024/FIBEE/I). Zamawiający w miejsce pierwotnie wyznaczonego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, to jest wyznaczonego na dzień 24 stycznia br. do północy, wyznacza nowy termin składania wniosków: 31 stycznia br. do północy.

 

Pozostałe postanowienia ogłoszenia pozostają bez zmian.


OGŁOSZENIE Z DNIA 16 STYCZNIA 2024 ROKU O PROWADZENIU NEGOCJACJI CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2024/FIBEE/I


ZamawiajÄ…cy

FIBEE I Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Określenie przedmiotu zamówienia

Zamawiający FIBEE I Sp. z o.o. niniejszym zaprasza do negocjacji wykonawców zainteresowanych zawarciem umowy na wykonanie robót budowlanych celem budowy sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Przedmiot zamówienia został podzielony na części odpowiadające wyodrębnionym geograficznie obszarom. Zamówienie jest współfinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet I: Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Ze względu na brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.) do udzielanego przez FIBEE I Sp. z o.o zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie na charakter dwuetapowy. Na pierwszym etapie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach. Zamawiający dopuści do negocjacji każdego wykonawcę, który spełni warunku udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamawiający przekazuje wykonawcy projekt umowy oraz inne dokumenty dotyczące zamówienia. Następnie Zamawiający będzie prowadził negocjacje w sprawie treści umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie jest prowadzone w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia został określony na 34 miesiące od dnia rozpoczęcia prac. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w toku prowadzonych negocjacji.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie

Ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do dnia 24 stycznia br. do północy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu składania wniosków lub też otwarcia ponownie możliwości składania wniosków, na dalszym etapie postępowania. Informacja o przedłużeniu terminu lub też o ponownej możliwości składania wniosków zostanie w takim przypadku opublikowana na portalu internetowym Zamawiającego.  

 

Informacja o sposobie komunikacji

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o składanie na adres mailowy ferc_negocjacje@fibee.pl wniosków o przekazanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Znak sprawy:

1/2024/FIBEE/I

KOMUNIKAT

W związku z wszczęciem przez zamawiających FIBEE I Sp. z o.o oraz FIBEE IV Sp. z o.o postępowań o zawarcie umów na roboty budowlane współfinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet I: Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego (nr postępowań: 1/2024/FIBEE/I oraz 1/2024/FIBEE/IV) informujemy, że przedmiot zamówienia obejmuje obecnie następujące części:

SPÓŁKA

ID OBSZARU

WOJEWÓDZTWO

FIBEE IV Sp. z o.o.

5.30.26.00

wielkopolskie

FIBEE I Sp. z o.o.

5.02.03.00

dolnośląskie

FIBEE I Sp. z o.o.

5.02.99.3.a

dolnośląskie


ZamawiajÄ…cy zarazem nie wyklucza możliwoÅ›ci rozszerzenia przedmiotu zamówienia o dodatkowe części, na dalszym etapie postÄ™powania. 

 

Załączniki

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU O PROWADZENIU NEGOCJACJI CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2023/FIBEE/I

ZamawiajÄ…cy

FIBEE I Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Określenie przedmiotu zamówienia

Zamawiający FIBEE I Sp. z o.o. niniejszym zaprasza do negocjacji wykonawców zainteresowanych zawarciem umowy na wykonanie robót budowlanych celem budowy sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Przedmiot zamówienia został podzielony na części odpowiadające wyodrębnionym geograficznie obszarom.

 

Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Inwestycje C1.1.1 - Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Ze wzglÄ™du na brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 3 w zwiÄ…zku z art. 6 ustawy  z dnia 11 wrzeÅ›nia 2019 r. Prawo zamówieÅ„ publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.) do udzielanego przez FIBEE I Sp. z o.o zamówienia nie stosuje siÄ™ przepisów ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych.

 

Postępowanie na charakter dwuetapowy. Na pierwszym etapie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach. Zamawiający dopuści do negocjacji każdego wykonawcę, który spełni warunku udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Następnie Zamawiający będzie prowadził negocjacje w sprawie treści umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie ma charakter otwarty, to jest każdy zainteresowany podmiot zostanie dopuszczony do negocjacji, aż do czasu zawarcia umów na każdą część udzielanego zamówienia i zamknięcia postępowania. Postępowanie jest prowadzone w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia został określony na 30 kwietnia 2026 roku. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w toku prowadzonych negocjacji.

 

Informacja o sposobie komunikacji

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o składanie na adres mailowy negocjacje@fibee.pl wniosków o przekazanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Znak sprawy:

1/2023/FIBEE/I

 

Załączniki

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU O PROWADZENIU NEGOCJACJI CELEM ZAWARCIA UMÓW NA ROBOTY BUDOWLANE postępowanie nr 1/2023/FIBEE/IV

ZamawiajÄ…cy

FIBEE IV Sp. z o. o.

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Określenie przedmiotu zamówienia

Zamawiający FIBEE IV Sp. z o.o. niniejszym zaprasza do negocjacji wykonawców zainteresowanych zawarciem umowy na wykonanie robót budowlanych celem budowy sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony. Przedmiot zamówienia został podzielony na części odpowiadające wyodrębnionym geograficznie obszarom.

 

Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - Inwestycje C1.1.1 - Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Ze wzglÄ™du na brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 3 w zwiÄ…zku z art. 6 ustawy  z dnia 11 wrzeÅ›nia 2019 r. Prawo zamówieÅ„ publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.) do udzielanego przez FIBEE I Sp. z o.o zamówienia nie stosuje siÄ™ przepisów ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych.

 

Postępowanie na charakter dwuetapowy. Na pierwszym etapie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach. Zamawiający dopuści do negocjacji każdego wykonawcę, który spełni warunku udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Następnie Zamawiający będzie prowadził negocjacje w sprawie treści umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie ma charakter otwarty, to jest każdy zainteresowany podmiot zostanie dopuszczony do negocjacji, aż do czasu zawarcia umów na każdą część udzielanego zamówienia i zamknięcia postępowania. Postępowanie jest prowadzone w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia został określony na 30 kwietnia 2026 roku. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w toku prowadzonych negocjacji.

 

Informacja o sposobie komunikacji

Wszystkie zainteresowane podmioty prosimy o składanie na adres mailowy negocjacje@fibee.pl wniosków o przekazanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Znak sprawy:

1/2023/FIBEE/IV

 

Załączniki