Prezentowana Polityka przedstawia zasady pozyskiwania, wykorzystywania i usuwania przez Fibee I i Fibee IV informacji, w tym danych osobowych. Dotyczy ona klientów Fibee I i Fibee IV, osób nawiązujących kontakt z Fibee I i Fibee IV, a także osób odwiedzających biuro Fibee I i FIbee IV, które mogą, ale nie muszą być klientami Fibee I i Fibee IV. Ponadto odnosi się do osób ubiegających się o zatrudnienie, pełnomocników klientów i osób spokrewnionych z klientami Fibee I i Fibee IV, na rzecz których zawarto umowy o świadczenie usług oferowanych przez naszych partnerów biznesowych.
I. Administratorami Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) są spółki FIBEE I spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081, Przeźmierowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS 0000725374, REGON: 369832134, NIP: 7811969402, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 5.000,00 złotych oraz FIBEE IV spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081, Przeźmierowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS 0000725347, REGON: 369823810, NIP: 7811969276, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 6.000,00 złotych.
2. Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem:
Fibee, Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo
lub pod adresem poczty elektronicznej:
info@fibee.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach:
a. Realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów, w szczególności: kontaktu ze strony Fibee I oraz Fibee IV oraz w celu odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie, analizowania informacji, w tym danych osobowych m.in. pod kątem możliwości realizacji inwestycji, możliwości świadczenia usług w danej lokalizacji, zapewnienia bezpieczeństwa sieci oraz informacji i w celach statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
b. Podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a po jej zawarciu w celu realizacji jej postanowień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
c. Przekazania Państwa danych osobowych operatorowi telekomunikacyjnemu, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
d. Wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności: w postaci konieczności realizacji wobec Państwa przedmiotowego obowiązku informacyjnego oraz wykazania, iż weszliśmy w posiadanie Państwa danych osobowych zgodnie z prawem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4. Państwa dane jakie będziemy przetwarzać to, w szczególności – dane kontaktowe, w postaci adresu mailowego oraz dane jakie podadzą nam Państwo w treści przesłanej korespondencji lub przy wyrażaniu zgody na udostępnienie danych osobowych przez organ gminy.
5. Kiedy kontaktujemy się z Państwem lub Państwo kontaktujecie się z nami, w szczególności jako klienci, osoby zainteresowane naszą ofertą lub partnerzy biznesowi, kierując do nas pytania, w celu uzyskania wsparcia albo zamówienia usług lub produktów, gromadzimy informacje na potrzeby realizacji Państwa wniosków i aby prowadzić z Państwem komunikację. Zakres przechowywanych danych każdorazowo zależy od celu kontaktu i wybranych środków komunikacji. Jeżeli przekazują nam Państwo swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, wpisując je w formularzach dostępnych w naszych serwisie internetowym w związku z zainteresowaniem naszymi usługami, wykorzystujemy je do przedstawienia Państwu oferty. Kiedy prowadzą Państwo rozmowy z naszymi konsultantami za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub czatu (rozmowy sieciowe), zazwyczaj są one rejestrowane. Nagrania przechowywane są dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, w celach dowodowych oraz szkolenia personelu. Jeżeli ubiegają się Państwo o zatrudnienie w Fibee I i Fibee IV, przekazują nam Państwo wówczas informacje takie jak między innymi: imię i nazwisko, dane kontaktowe przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Analizujemy te dane i wykorzystujemy je w celu podjęcia decyzji o Państwa zatrudnieniu. Decyzja o tym czy będą one przechowywane na potrzeby przyszłych rekrutacji zależy od Państwa. Wówczas, gdy odwiedzają Państwo nasze biuro, rejestrujemy Państwa imię i nazwisko, a Państwa wizerunek utrwalany jest na nagraniach kamer monitoringu rozmieszczonych w obiekcie. Jest to konieczne dla zapewnienia ochrony bezpieczeństwa osób i mienia.
6. Państwa dane osobowe możemy udostępniać:
a) Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności: - projektantom generalnego wykonawcy, w celu bezpośredniego kontaktu i ustalenia szczegółów możliwości przyłączenia danego adresu - podwykonawcom w procesie obsługi klienta; - handlowcom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług; - montażystom sprzętu i technikom rozprowadzającym łącza; - podmiotom obsługującym sieci telekomunikacyjne; - podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne; - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi; - agencjom reklamowym; - podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne.
b) Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, tj.: - operatorom pocztowym; - bankom i instytucjom płatniczym; - naszym partnerom, tj. m.in. podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw; - podmiotom nabywającym wierzytelności; - operatorowi telekomunikacyjnemu, który będzie świadczyć usługi w danej lokalizacji (jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę). - Związkowi Banków Polskich prowadzącemu Biuro Informacji Gospodarczej oraz System Dokumentów Zastrzeżonych; - Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzącemu Platformę Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych.
Jeżeli wymagało będzie tego od nas prawo, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom.
Dbamy o ochronę Państwa prywatności i nigdy nie sprzedajemy danych osobowych.
7. Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączących nas umów. Następnie po ich zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, jeżeli nie sprzeciwią się Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy robili to nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres realizacji projektu POPC3 i do czasu jego zakończenia, czyli przez okres 3 lat. Dodatkowo przetwarzać będziemy Państwa dane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji instalacji.
9. Przysługują Państwu prawa do:
a. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
b. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów;
c. Dostępu do danych osobowych;
d. Sprostowania danych osobowych;
f. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
g. Prawo do przeniesienia danych osobowych
- jeżeli będą Państwo zainteresowani realizacją któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kontakt z nami. Odpowiedzi udzielamy zazwyczaj w terminie do miesiąca od dnia wystąpienia przez Państwa z wnioskiem. W tym samym czasie poinformujemy Państwa, jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę zgłoszeń zmuszenia będziemy przedłużyć ten termin o okres do maksymalnie dwóch kolejnych miesięcy.
Każdorazowo prosimy Państwa o podanie danych pozwalających Państwa zidentyfikować, aby nie udostępniać informacji Państwa dotyczących osobom nieuprawnionym.
10. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.