OGŁOSZENIE Z DNIA 4 STYCZNIA 2024 ROKU O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH, postępowanie nr FS/2/2024/FIBEE/I

ZamawiajÄ…cy

FIBEE I Sp. z o.o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Określenie przedmiotu zamówienia

Zamawiający FIBEE I Sp. z o.o. niniejszym zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert na wykonanie prac projektowych i budowlanych celem budowy sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony na obszarze geograficznym Gminy Miedzichowo.

Zamówienie jest współfinansowane z Funduszu Szerokopasmowego, w ramach którego nastąpiło powierzenie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 733 ze zm.) wraz z udzieleniem dotacji celowej przez Gminę Miedzichowo na współfinansowanie kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług, w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielanego przez FIBEE I Sp. z o.o. zamówienia, ze względu na brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.), nie stosuje się przepisów tej ustawy. Do zamówienia nie stosuje się również przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi ((t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 140) ani ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1637).

Do niniejszego konkursu stosuje się przepisy art. 70(1)-70(5) ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) w zakresie postępowania przetargowego oraz Regulamin konkursu na powierzenie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 733 ze zm.) wraz z udzieleniem dotacji celowej przez Gminę Miedzichowo na współfinansowanie kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług, w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik nr 1 do IPU, w tym w szczególności procedurę rozeznania rynku, o której mowa w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Zamawiający dopuści do postepowania każdego wykonawcę, który spełni warunki udziału
w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Następnie Zamawiający wyłoni najkorzystniejszą ofertę i zawrze z wyłonionym w ten sposób wykonawcą umowę na realizację prac projektowych i budowlanych. Postępowanie ma charakter otwarty, to jest każdy zainteresowany podmiot może złożyć ofertę zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu o cenę oraz załączonej do niego dokumentacji. Postępowanie jest prowadzone w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia został określony na 31 października 2024 roku.

 

Informacja o sposobie komunikacji

Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: fs@fibee.pl

Ofertę prosimy dostarczyć osobiście, kurierem lub drogą pocztową – w wersji papierowej, do sekretariatu Zamawiającego.Znak sprawy:

FS/2/2024/FIBEE/I

OGŁOSZENIE Z DNIA 22 LISTOPADA 2023 ROKU O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH, postępowanie nr FS/1/2023/FIBEE/I

ZamawiajÄ…cy

FIBEE I Sp. z o. o

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Określenie przedmiotu zamówienia

 

Zamawiający FIBEE I Sp. z o.o. niniejszym zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert na wykonanie prac projektowych i budowlanych celem budowy sieci szerokopasmowych na terenach, na których dostęp do Internetu jest utrudniony na obszarze geograficznym Gmina i Miasto Pyzdry.

Zamówienie jest współfinansowane z Funduszu Szerokopasmowego, w ramach którego nastąpiło powierzenie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wraz z udzieleniem dotacji celowej przez Gminę i Miasto Pyzdry na współfinansowanie kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług, w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych.

 

Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielanego przez FIBEE I Sp. z o.o. zamówienia, ze względu na brzmienie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.), nie stosuje się przepisów tej ustawy. Do zamówienia nie stosuje się również przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi ((t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 140) ani ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym ((t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1637).

Do niniejszego konkursu stosuje się przepisy art. 701-705 ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) w zakresie postępowania przetargowego oraz Regulamin konkursu na powierzenie działalności, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wraz z udzieleniem dotacji celowej przez Gminę i Miasto Pyzdry na współfinansowanie kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług, w tym kosztów budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej w sposób niezawodny świadczenie usług dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości co najmniej 300 Mb/s (pobieranie danych) i co najmniej 100 Mb/s (wysyłanie danych), z możliwością świadczenia usług dostępu do Internetu o przepustowościach gigabitowych wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik nr 1 do IPU, w tym w szczególności procedurę rozeznania rynku, o której mowa w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Zamawiający dopuści do postepowania każdego wykonawcę, który spełni warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu. Następnie Zamawiający wyłoni najkorzystniejszą ofertę i zawrze z wyłonionym w ten sposób wykonawcą umowę na realizację prac projektowych i budowlanych. Postępowanie ma charakter otwarty, to jest każdy zainteresowany podmiot może złożyć ofertę zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu o cenę oraz załączonej do niego dokumentacji. Postępowanie jest prowadzone w sposób zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia został określony na 31 października 2024 roku.

 

Informacja o sposobie komunikacji

Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: fs@fibee.pl

Ofertę prosimy dostarczyć osobiście, kurierem lub drogą pocztową – w wersji papierowej, do sekretariatu Zamawiającego.


Znak sprawy:

FS/1/2023/FIBEE/I

FIBEE I

Wybór Wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, dostawy i uruchomienia urządzeń aktywnych oraz świadczeń dodatkowych objętych projektami w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie: krakowskim cz. A i Kraków (ID: 3.2.12.20a.21)

Znak sprawy:

POPC3/01/2020

FIBEE I

Wybór Wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, dostawy i uruchomienia urządzeń aktywnych oraz świadczeń dodatkowych objętych projektami w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie: nyskim (ID: 3.5.16.31)

Znak sprawy:

POPC3/05/2019

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane dnia 20 grudnia 2019 r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1223932


 

Załączniki

FIBEE I

Wybór Wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, dostawy i uruchomienia urządzeń aktywnych oraz świadczeń dodatkowych objętych projektami w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie: krakowskim cz. A i Kraków (ID: 3.2.12.20a.21)

Znak sprawy:

POPC3/04/2019

FIBEE I

Wybór Wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, dostawy i uruchomienia urządzeń aktywnych oraz świadczeń dodatkowych objętych projektami w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie: krakowskim cz. A i Kraków (ID: 3.2.12.20a.21)

Znak sprawy:

POPC3/03/2019

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane dnia 19 lipca 2019r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196374

 

Załączniki

FIBEE IV

Wybór Wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, dostawy i uruchomienia urządzeń aktywnych oraz świadczeń dodatkowych objętych projektami w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionach: 1/ ostrołęckim (ID: 3.1.14.26) 2/ radomskim część A (ID: 3.1.14.27a) 3/ radomskim część B (ID: 3.1.14.27b 4/ bialskim część A (ID: 3.3.06.09a) 5/ bialskim część B (ID:3.3.06.09b) 6/ chełmsko –zamojskim część A2 (ID: 3.3.06.10a2) 7/ chełmsko –zamojskim część B1 (ID: 3.3.06.10b1) 8/ chełmsko –zamojskim część B3 (ID: 3.3.06.10b3) 9/ lubelskim część B1 (ID: 3.3.06.11b1) 10/ włocławskim część A (ID: 3.6.04.08a) 11/ włocławskim część B (ID: 3.6.04.08b) 12/ świeckim (ID: 3.6.04.68)

Znak sprawy:

POPC3/01/2019

FIBEE I

Wybór Wykonawców prac projektowych, robót budowlanych, dostawy i uruchomienia urządzeń aktywnych oraz świadczeń dodatkowych objętych projektami w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" współfinansowanych przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionach: 1/ piotrkowskim część B (ID: 3.1.10.17b) 2/ częstochowskim (ID: 3.2.24.46) 3/ chełmsko - zamojskim część A1 (ID: 3.3.06.10a1) 4/ lubelskim część A (ID: 3.3.06.11a) 5/ puławskim część A (ID:3.3.06.12a) 6/ puławskim część B (ID: 3.3.06.12b) 7/ legnicko - głogowskim (ID: 3.5.02.02)

Znak sprawy:

POPC3/02/2019